Liên hệ với chúng tôiMiễn trừ Trách nhiệm


Các thông tin được cung cấp ở đây không được xem là “chào bán” bởi thuật ngữ này được định nghĩa theo quy định của luật chứng khoán của bất kỳ khu vực quyền hạn nào. Thay vào đó, các thông tin được cung cấp trên trang web này mang tính chung chung. Chỉ sau khi một nhà đầu tư tiềm năng hoàn thành Bảng Câu Hỏi Khảo sát Nhà đầu tư và hội đủ điều kiện trở thành một “Nhà đầu tư được chứng nhận” theo luật chứng khoán Hoa Kỳ thì Người chào bán có thể quyết định cung cấp “Hồ sơ Chào bán” chính thức cho một nhà đầu tư tiềm năng.